Wyznaczanie pozycji rynkowej

Powrót

Czym jest?

Szykując się do wprowadzenia strategii rynkowej, czy też planując transakcję M&A musisz wiedzieć jak kształtuje się Twój rynek. Wyznaczenie rynku właściwego jest również kluczowym zagadnieniem w każdym postępowaniu antymonopolowym (lub wyjaśniającym). Błędne zdefiniowanie rynku prowadzi do błędnych wniosków i tym samym wynik prowadzonego postępowania nie będzie poprawny.

Co możesz zrobić?

Przygotowując się do budowania sieci dystrybucyjnej (zakupowej), ustalania strategii cenowej, transakcji M&A, czy też gdy grozi Ci (lub już jest wszczęte) postępowanie antymonopolowe (lub wyjaśniające), musisz dysponować obiektywną analizą wyznaczenia Twojej pozycji rynkowej oraz definicją rynku.

Jakie jest zagrożenie?

Jeżeli Twój rynek właściwy zostanie błędnie wyznaczony, to Twoja pozycja rynkowa również będzie obarczona błędem. W konsekwencji okażę się, że podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe będą skutkować ryzkiem naruszenia prawa ochrony konkurencji. W konsekwencji narażasz się na kary nakładane przez Prezesa UOKiK lub KE, jak również na odpowiedzialność z tytułu odszkodowań za wyrządzone szkody antymonopolowe.

Co możemy zrobić dla Ciebie:

  • Przeprowadzić definicję rynków właściwych,
  • Wyznaczyć pozycję i siłę rynkową,
  • Przeprowadzić ocenę poprawności definiowania rynku właściwego.

W tym zakresie może Cię wesprzeć Maciej Fornalczyk wraz z zespołem COMPER.

Wyznaczanie pozycji rynkowej