XIII Konferencja Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Konferencja jest organizowana przez wydawnictwo "Nowa Energia" i odbędzie się ona w formule on line w dniach 24-25 lutego 2021 r.

Wszelkie szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej wydarzenia.

Dr Joanna Fornalczyk będzie mieć wykład w godzinach 14.45-15.45 w ramach panalu poświęconemu finansowaniu inwestycji. 

Gospodarka odpadowa jest jedną z podstawowych usług publicznych, które decydują o dobrostanie mieszkańców danych społeczności lokalnych. Jednocześnie dobrostan społeczny decyduje bardzo często o decyzjach inwestycyjnych i lokowaniu w danych regionach nierzadko inwestycji kluczowych dla danego regionu.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych to jedno z zdań własnych samorządu gminy. Jednostki samorządowe  realizują  inwestycje infrastrukturalne, nie tylko skupione na procesie odbiorowym, lecz również na zagospodarowaniu odpadów.

Jedną z podstawowych form zagospodarowania odpadów jest skierowanie ich do powtórnego użycia, czy to w ramach procesu recyklingu, czy też zastosowań up-cyklingowych. Jednakże w wyniku jakiegokolwiek zastosowanego procesu pozostaje istotna wielkość odpadów, które nie mogą zostać zagospodarowane inaczej niż poprzez ich unieszkodliwienie, np. w wyniku ich termicznego przetworzenia.

Należy zwrócić uwagę na występowanie określonych uwarunkowań przeprowadzania inwestycji z wykorzystaniem środków publicznych. Ograniczenia w tym zakresie nakłada treść art. 107 ust. 1 TFUE, który to przepis wprowadza ograniczenia w finansowaniu przedsięwzięć, jeżeli tylko spełnione są przesłanki wskazane w tym przepisie. Jeżeli dane finansowanie spełniać będzie przesłanki określające występowanie pomocy publicznej, to jej udzielenie jest z zasady zakazane, chyba że zastosowanie będą mieć stosowne wyłączenia spod tego zakazu

Komisja Europejska w szeregu wydanych przez siebie decyzji wskazuje na występowanie pomocy publicznej inwestycyjnej w odniesieniu do budowy instalacji TPOK. Jednocześnie KE nie wskazuje w tych decyzjach na dopuszczenie możliwości operacyjnego finansowania kosztów funkcjonowania takiej instalacji jako usługi w ogólnym interesie gospodarczym. Należy zaznaczyć, że pomoc operacyjna na funkcjonowanie instalacji TPOK jest dopuszczalna jedynie na zasadach określenia ex-ante i jedynie w odniesieniu do instalacji wysokosprawnej kogeneracji. Należy więc wskazać, że nie jest problemem samo zbudowanie instalacji TPOK, lecz również konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie mechanizmów finansowania i kosztów bieżącego funkcjonowania takich instalacji.

Finansowanie takie możliwe jest poprzez ustanowienie stosownie zaprojektowanej konstrukcji powierzeniowej, która oparta jest na zastosowaniu Decyzji UOIG, gdzie prezentowane są podstawy do ustanowienia rozwiązania pozwalającego na skuteczne integrowanie danego przedsięwzięcia w zakresie instalacji TPOK (finansowanego na podstawie innych niż Decyzja UOIG przepisów) z całym systemem gospodarki odpadowej w danym regionie, który może być finansowany pomocą publiczną zgodną z Decyzją UOIG

Ustanowienie prawidłowej konstrukcji powierzeniowej pozwoli również na uzyskanie dostępu do finansowania na korzystniejszych warunkach obarczonych niższym ryzykiem, co wprost przełoży się na niższy poziom kosztów finansowych.

Zapraszamy do uczestniczenia, gdyż formuła on line daje więcej możliwości.