Wspólnicy
dr hab. Anna Fornalczyk
Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, WSB-NLU w Nowym Sączu oraz Politechniki Łódzkiej. Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.
Maciej Fornalczyk
Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Ukończył podyplomowe studia z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim...
dr Joanna Fornalczyk, CIA
Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalnością Zarządzanie Strategiczne.
Zespół

Zespół COMPER to ekonomiści, ekonometrycy i prawnicy, którzy współpracując nad danym projektem, potrafią łączyć posiadaną wiedzę i efektywnie się uzupełniać.

dr Łukasz Grzejdziak

Doradca prawny

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w prawie pomocy publicznej oraz prawie antymonopolowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa antymonopolowego. Pracował przy wielu projektach z zakresu prawa pomocy publicznej, w szczególności analizując aspekty związane ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym. Zajmuje się również zagadnieniami pomocy publicznej w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności w związku z toczącymi się zmianami prawnymi. Był członkiem zespołu doradców, przygotowujących na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, opinii w zakresie możliwości komercyjnego wykorzystania środków trwałych, zakupionych przy współfinansowaniu środków Funduszy Strukturalnych w ramach POIiŚ, w kontekście prawa pomocy publicznej. Stypendysta Fulbright Senior Award w roku akademickim 2015/2016.

Piotr Kulczycki

Specjalista ds. pomocy publicznej

Ekonometryk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Analityk rynku specjalizujący się w analizach liczbowych i statystycznych z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa antymonopolowego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował przy wielu projektach z zakresu wyznaczania stawki rekompensaty w usługach publicznych, w tym w projektach związanych z implementacją rozporządzenia 1370/2007 i wyliczania stawki rekompensaty w transporcie miejskim. Prowadzi szkolenia oraz uczestniczy w licznych konferencjach (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) z zakresu pomocy publicznej oraz w projektach związanych z audytem rekompensaty za wykonanie usług publicznych. Specjalista w zakresie analizy finansowej i prognoz ekonomicznych.

Tomasz Dębski

Asystent prawny

Absolwent prawa,Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w szczególności prawie własności przemysłowej i prawie pomocy publicznej. Uczestnik licznych projektów z zakresu usług publicznych oraz audytów. Zajmuje się analizą prawną z zakresu prawa konkurencji, pomocy publicznej i funkcjonowania spółek komunalnych oraz opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej. Pracował w projektach z sektorów takich jak: gospodarka odpadami komunalnymi, publiczny transport zbiorowy, porty lotnicze, sport i rekreacja

Szymon Lubasiński

Analityk finansowy

Finansista, specjalizuje się w analizach finansowych, w szczególności analizach opłacalności inwestycji
Uczestnik licznych projektów z zakresu identyfikacji pomocy publicznej, określania jej zgodności z regułami prawnymi oraz jej wyceny. Uczestniczył w szeregu prac audytorskich z zakresu pomocy publicznej.
Pracował w projektach dotyczących takich sektorów jak: gospodarka odpadami komunalnymi, budownictwo mieszkaniowe, tabor kolejowy, porty lotnicze, Internet i telewizja.