Podsumowanie seminarium COMPER & Instytut Finansów UŁ

W piątek 12 kwietnia 2019 r. odbyło się seminarium „Dyscyplina finansów publicznych a regulacja pomocy publicznej - na przykładzie zamówień in-house” organizowane przez COMPER wraz z Instytutem Finansów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Seminarium otworzyła  Dyrektor Instytutu Finansów prof. dr hab. Monika Marcinkowska, która powitała uczestników seminarium oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrały Prodziekan dr hab. Izabela Warwas oraz dr hab. Anna Fornalczyk, Partner Założyciel COMPER. W swoich wypowiedziach podkreśliły,  przedmiot jakiemu zostało poświęcone seminarium jest ważki dla rozwoju i bezpiecznego finansowania inwestycji publicznych, co jednoznacznie powoduje, że konieczne jest dokładne zbadanie zależności kształtujących prawidłowe konstrukcje powierzeniowe.

Jako pierwszy, swoją prelekcję wygłosił dr Ryszard Krawczyk, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, który przybliżył uczestnikom seminarium rolę RIO w kontroli finansów publicznych.
W wystąpieniu podkreślał, że „gmina może spełniać wszystkie wskaźniki zadłużenia, a mieć problem z bieżącą płynnością”.Swoje tezy celnie argumentował interesującymi przykładami.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel naszego zespołu Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel COMPER, który przedstawił temat konstrukcji powierzeniowych jako narzędzia realizacji zadań własnych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Trzecia prelekcja  poprowadzona przez adw. Izabelę Niedziałek-Bujak, członka Krajowej Izby Odwoławczej, była poświęcona  kwestiiin-house w zamówieniach publicznych.

Ostatnie wystąpienie w tej części seminarium wygłosił dr Łukasz Grzejdziak, pracownik naukowy WPiA oraz współpracownik COMPER of councel, który  wyjaśnił pojęcie pomocy publicznej w kontekście realizacji zadań własnych JST.

Po czterech niezwykle interesujących wystąpieniach uczestnicy seminarium zostali zaproszeni na zasłużoną przerwę kawową, która została przygotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W drugiej części wydarzenia, jako pierwsi  swoją prezentację przedstawili dr Agnieszka Skoczylas oraz dr Cezary Szydłowski. W zajmujący sposób opowiedzieli oni o roli audytu wewnętrznego w procesie kontroli zamówień publicznych.

Kolejne wystąpienie  dotyczyło efektywności i konkurencyjności zamówień publicznych na ubezpieczenia realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Poprowadził je  dr hab. Anna Szymańska, prof. UŁ. Pani doktor  podjęła próbę zmierzenia efektywności i konkurencyjności  za pomocą zaproponowanych przez siebie wskaźników.

W drugiej części seminarium  kolejną prelegentką była dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ, która przybliżyła uczestnikom zagadnienie dialogu konkurencyjnego jako rekomendowanego trybu postępowania przetargowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z kolei Pani Dr Magdalena Ślebocka opowiedziała o zamówieniach publicznych w rewitalizacji; wytłumaczyła w szczegółowy sposób czym jest rewitalizacja i jaki jest jej cel. Przedstawiła również podstawowe źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie Łodzi.

Ostatnie wystąpienie wygłosił  dr Jarosław Stasiak, radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi. Przybliżył on uczestnikom seminarium kwestię postępowań sądowych w zakresie odwołań od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej.

Punktem zwieńczającym seminarium był panel dyskusyjny „Doświadczenia w stosowaniu powierzeń w kontekście zasad dyscypliny finansów publicznych”. Funkcję moderatora sprawowała dr hab. Anna Fornalczyk, a panelistami byli: dr Ryszard Krawczyk, dr Jarosław Stasiak, adw Jakub Miziołek oraz  Mariusz Denkiewicz, który pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Sektora Samorządowego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Paneliści próbowali  odpowiedzieć na cztery kluczowe pytania:

  1. Czy i jak regulacja pomocy publicznej sprzyja dyscyplinowaniu finansów publicznych?
  2. Jakie muszą być spełnione warunki, aby zadłużenie spółki komunalnej nie wpływało na zadłużenie Jednostki Samorządu Terytorialnego?
  3. Jakie muszą być spełnione warunki, aby audyt rozliczenia rekompensaty dla spółki komunalnej był instrumentem dyscyplinującym finanse publiczne?
  4. Powierzenie jako narzędzie obniżenia ryzyka działalności spółki komunalnej – koszty i zaspakajanie potrzeb mieszkańców.

Poza panelistami, aktywny udział w dyskusji udział wzięli również uczestnicy seminarium. Szczególnie interesujące wypowiedzi i obserwacje dotyczyły wykorzystania konstrukcji powierzeniowej w publicznym transporcie zbiorowym, zarówno od strony podmiotu wykonującego usługę (tu szczególną rolę odegrała Pani Prezes spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. – Joanna Baczewska)jak również  z perspektywyjednostki samorządu terytorialnego, którą przybliżył Pan Jerzy Cieśliński, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Gdyni. Dyskusja była niezwykle twórcza oraz co istotne, poparta praktycznymi przykładami i obserwacjami.

Seminarium zamknęło wystąpienie prof. Dr hab. Moniki Marcinkowskiej, która podziękowała zaproszonym gościom, uczestnikom wydarzenia oraz  oraz współorganizatorowi - w firmie COMPER, wyrażając jednocześnie nadzieję, że  seminarium  będzie miało charakter cykliczny.  Mając na uwadze szereg zagadnień, sformułowanych w oparciu o 10 lat   stosowania przez COMPER konstrukcji powierzeniowych, jesteśmy przekonani, że jak powiedziała prowadząca panel dyskusyjny Pani dr hab. Anna Fornalczyk, „zagadnienia związane z powierzeniami stanowią doskonały materiał na kilka niezwykle ciekawych rozpraw doktorskich a i nie jedną habilitację”